zwarte piet statushouders rechten evrmEr zijn veel verdragen die asielzoekers rechten geven en landen plichten geven. Waarbij het EVRM, Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, als middel wordt gebruikt door procederende ‘gelukzoekers’ en hulporganisaties . Op dit moment heeft Nederland een zichtbaar probleem, waarvoor al jaren wordt gewaarschuwd. Zoals het gevolg van de grote toestroom en de problemen die hierdoor ontstaan op de woningmarkt en sociale zekerheden. Daarnaast de culturele verschillen die voor problemen zorgen in buurten en wijken. De oorlog in Oekraïne heeft de afgelopen maanden de problemen rondom de migratie versnelt in beeld gebracht en klinkt steeds meer geluiden om de instroom af te remmen en te stoppen. Het uitroepen van een (Beperkte) noodtoestand geeft de overheid de mogelijkheid om de toegang tot een land te beperken.


Artikel 15 lid 1 EVRM Afwijking in geval van noodtoestand
In tijd van oorlog of in geval van enig andere algemene noodtoestand die het bestaan van het land bedreigt, kan iedere Hoge Verdragsluitende Partij maatregelen nemen die afwijken van zijn verplichtingen ingevolge dit Verdrag, voor zover de ernst van de situatie deze maatregelen strikt vereist en op voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met andere verplichtingen die voortvloeien uit het internationale recht.

Artikel 1 Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
Ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan ter handhaving van de uitwendige of inwendige veiligheid, bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, de beperkte noodtoestand of de algemene noodtoestand worden afgekondigd

 
Nederland kiest voor opvang vluchtelingen in de regio


Stichting Connect International heeft bureau Ipsos onderzoek laten doen naar de voorkeuren van Nederlanders voor mogelijkheden om de migratieproblematiek op te lossen. Hiermee hoopt Connect International de Nederlandse politiek wakker te schudden en te motiveren een breed gedragen oplossing te vinden voor de migratieproblematiek die recht doet aan de wil van het volk. Aan het onderzoek hebben iets meer dan drie duizend Nederlanders deelgenomen. Respondenten konden zich uitspreken over zeven mogelijke oplossingen voor humanitaire en economische vluchtelingen, variërend van ‘ Grenzen sluiten voor alle humanitaire en economische vluchtelingen’ tot ‘ Actief hulp bieden aan humanitaire en economische vluchtelingen om gemak­ke­lijker naar Nederland te migreren’ tot ‘Veilige opvang van humanitaire en economische vluchtelingen in de eigen regio’s’ . Daarnaast konden de respondenten zich uitspreken over mogelijke oplossingen voor arbeidsmigranten, variërend van ‘Grenzen sluiten voor alle arbeidsmigranten’ , tot ‘Meer arbeidsmigranten toelaten in Nederland’ tot ‘Alleen arbeidsmigranten met essentiële beroepen toelaten’.

Draagvlak Nederlanders ten aanzien van beleid voor humanitaire en economische vluchtelingen

67% van de respondenten gaf aan positief te zijn over de mogelijkheid om humanitaire en economische vluchtelingen op te vangen in de eigen regio, waarbij deze vluchtelingen asiel kunnen aanvragen in het land van opvang en dus niet in Nederland. Dit had verreweg de hoogste score van alle mogelijke oplos­singen. Naast de groep respondenten die neutraal was over deze oplossing (21%), gaf slechts 12% van de respondenten aan het niet eens te zijn met deze oplossing. Het was ook de enige mogelijke oplossing die een vergelijkbare grote voorkeur had onder respondenten van alle politieke geledingen. Andere mogelijke oplossingen konden op beduidend minder draagvlak rekenen, zoals ‘ Grenzen sluiten voor alle humanitaire en economische vluchtelingen ’, ‘ Voortzetten van het huidige beleid omtrent vluchtelingen’ en ‘ Actief hulp bieden aan alle humanitaire en economische vluchtelingen om naar Nederland te migreren’.

Draagvlak Nederlanders ten aanzien van het beleid voor arbeidsmigranten

De meeste respondenten gaven er de voorkeur aan om alleen arbeidsmigranten met essentiële beroepen toe te laten in Nederland (39% voor Europese arbeidsmigranten en 41% voor arbeidsmigranten van buiten Europa), gevolgd door de oplossing om arbeidsmigranten toe te laten zoals nu het geval is (respectievelijk 33 en 25%). 5% van de respondenten was ervoor om meer arbeidsmigranten toe te laten in Nederland, zowel arbeidsmigranten van binnen en buiten Europa. Deze laatste oplossing had alleen enige aanhang (meestal 10% of lager) onder respondenten die PvdA, D66 of GroenLinks stemmen. Voor het toelaten van alleen arbeidsmigranten met essentiële beroepen was de hoge score even­re­dig verdeeld over de politieke geledingen, met alleen GroenLinks stemmers die iets minder voor deze oplossing kozen.

 

Tom de Veer, directeur van Stichting Connect International: ‘Dit sluit goed aan bij wat we al verwachtten. Stichting Connect International heeft in de afgelopen zeven jaar een uitgebreid plan ontwikkeld voor opvang van vluchtelingen in de regio, waarbij niet alleen de vluchtelingen die anders naar Nederland komen geholpen worden, maar juist ook de 85% van de vluchtelingen die niet het geld heeft om naar de EU te migreren. Bovendien voorziet dit plan in actieve hulp bij het terugkeren naar het eigen land vanuit het opvangende land in de regio zodra dat veilig kan. Daarnaast omvat het plan het alleen toelaten van arbeidsmigranten in Nederland met essentiële functies en geeft het aan hoe spanning op de arbeidsmarkt voorkomen kan worden zonder daarvoor arbeidsmigranten in te hoeven zetten’. De Veer: ‘Het is nu echt tijd voor de politiek om te luisteren naar wat het volk wil en te doen wat het beste is voor iedereen’.


Nederlandse politiek wakker te schudden en te motiveren een breed gedragen oplossing te vinden voor de migratieproblematiek die recht doet aan de wil van het volk

De uitkomsten van het onderzoek zullen door verschillende politieke partijen nog voor het zomerreces gebruikt worden als aanleiding om een debat over het onderwerp aan te vragen in de Tweede Kamer (de eerste aanvraag zal geschieden op dinsdag 14 juni). Inzet daarbij is om een akkoord te bereiken over het starten van een structureel overleg in meerdere rondes tussen vertegenwoordigers van de politieke partijen, experts en andere belanghebbenden, over verschillende mogelijke oplossingen voor de migratieproblematiek. Dit is vooral ook belangrijk volgens de Veer, omdat ‘Ik met veel partijen contact heb gehad over hun inzichten en ideeën over migratie en hoe daarmee om te gaan. Frappant daarbij is dat de meeste partijen het huidige migratiebeleid een doodlopende weg vinden en sterker nog, dat de standpunten over migratie, zoals die in zowel rechtse als linkse partijprogramma’s verwoord worden, vaak niet eens zoveel van elkaar verschillen.’ De Veer: ‘Het zou mooi zijn om net zoiets te doen als enkele jaren geleden met de klimaattafels; net zolang overleggen totdat er een goed en uitvoerbaar plan is dat ook politiek haalbaar is’. Wordt dus hopelijk vervolgd.Het onderzoek is uitgevoerd door Ipsos, in opdracht van Stichting Connect International, onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Voor het bepalen van de percentages in het rapport (en in dit persbericht) zijn de antwoorden ‘weet niet / geen mening’ (per vraag rond de 5% van alle antwoorden, hetgeen normaal is voor enquêtes) niet meegewogen. Het veldwerk liep van 12 tot 17 mei 2022. Het Ipsos rapport is te downloaden van: www.connectinternational.nl/migratie.